Gostynin-Nie dla rewitalizacji terenów po zakładach ELGO, tak dla “streetworkera”

 

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 – 2023” został wczoraj uchwalony. Został uchwalony w ostatniej chwili – podobnie, jak ostatnie uchwały w tym temacie dotyczące diagnozy sytuacji w Gostyninie, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji czy powstania Komitetu Rewitalizacji. Do 31.07 dokument musi być bowiem złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, by nie przepadła dotacja na kwotę ponad 30 tys. zł na jego opracowanie.
Elgo Gostynin
Elgo Gostynin

Obiektywnie trzeba przyznać, że jest to dużo lepsza wersja dokumentu niż ta, opracowana jesienią ubiegłego roku przez firmę z Mikołowa. Uwzględniono m.in. moje propozycje dotyczące inwestycji z zakresu działalności badawczo – rozwojowej firm i wdrażania innowacji, promocji przedsiębiorczości (m.in. bony na doradztwo), kształcenia młodzieży w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, w tym kształcenia zawodowego, powstania domu seniora czy ochrony zabytków.
Zabrakło jednak najważniejszych w mojej ocenie przedsięwzięć – tych, które dotyczą rozwoju gospodarczego miasta i obejmują m.in. rewitalizację obszarów dawnych zakładów pracy poprzez stworzenie na ich terenie warunków sprzyjających aktywności gospodarczej, w szczególności obejmujących: remont budynków, uzbrojenie terenu, stworzenie miejsc parkingowych, remonty i budowę dróg wewnętrznych, remont i budowę ulic dojazdowych. Proponowałam tu rewitalizację i nadanie nowych funkcji m.in.:
– terenom upadłego zakładu ELGO Lighting Industries S.A. (rejon ulicy Kutnowskiej),
– terenom upadłego zakładu Pietrzak Holding S.A. (rejon ulicy Kolejowej),
– terenom po byłej mleczarni (rejon ulicy Wacława Kujawy),
– budynkowi wraz z otoczeniem przy ulicy 3‐maja 45,
– terenom przy „dużej obwodnicy”.
W mojej ocenie to najważniejsze przedsięwzięcie rewitalizacyjne, które w kolejnych latach dałoby szansę na rozwój gospodarczy i miejsca pracy w naszym mieście. Niestety pracownicy Urzędu Miasta nie zgodzili się na ujęcie tego pomysłu w Programie Rewitalizacji argumentując, że będzie można kiedyś zaktualizować dokument.

W proponowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych nie ma też proponowanych przeze mnie:
– działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w granicach przestrzeni publicznej – projektu pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego”, który był w poprzedniej wersji GPR, uchwalonej przez Radę Miejską 31.01.2017 r.;
– działań skierowanych do osób niepełnosprawnych, mających np. na celu likwidacją barier architektonicznych (np. w budynkach użyteczności publicznej);
– przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie OZE;
– żadnych przedsięwzięć promujących ekonomię społeczną i dotyczących powstawania i rozwoju PES w Gostyninie, mimo że w celach rewitalizacji rozwój ekonomii społecznej jest wskazany;
– przedsięwzięć proponowanych przez Powiat Gostyniński, które były ujęte w pierwszej wersji GPR uchwalonej przez Radę Miejską w Gostyninie 31.01.2017 r.

W Programie Rewitalizacji są natomiast zaplanowane nowe nasadzenia zieleni na osiedlu Kościuszkowców czy działania streetworkera na osiedlu Kościuszkowców, którego „celem pracy będzie pomoc poprzez rozmowę i wsparcie w zwalczaniu codziennych problemów”.

Moje poważne wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych, ale to temat na oddzielną dyskusję…

Z racji tego, że w Programie Rewitalizacji nie ma przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odpowiadałyby na potrzeby gospodarcze, zdefiniowane jako: „poprawa kondycji i rozwoju podmiotów gospodarczych oraz: powstrzymanie spadku kondycji lokalnych przedsiębiorstw” – zaproponowałam, żeby po podjęciu uchwały przez Radnych i przyjęciu Programu Rewitalizacji, złożyć dokument w MJWPU do 31.07, by nie stracić przyznanej dotacji, ale w pierwszych tygodniach sierpnia dalej nad dokumentem pracować i uwzględnić w nim szczególnie te przedsięwzięcia, które dotyczą rozwoju miasta. Wówczas do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji możnaby zaproponować wersję dokumentu, która uwzględnia też inwestycje z zakresu rozwoju gospodarczego.
Program Rewitalizacji winien być narzędziem do pozyskiwania środków pomocowych na realizację przedsięwzięć w nim ujętych. Jeśli planowana inwestycja nie jest w tym dokumencie ujęta, nie ma szans na dofinansowanie z Działania 6.2 RPO WM , stąd tak ważne ujęcie w tym dokumencie inwestycji prorozwojowych, szczególnie tych z zakresu rozwoju gospodarczego Gostynina.
Czy moja propozycja spotka się z przychylnością Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta, czas pokaże…

Mariola Józwiak – Węclewska
Gostynińskie Centrum Rozwoju

Facebook Comments