Coraz więcej imprez organizowanych na Zamku Gostynińskim

Coraz więcej imprez na Zamku Gostynińskim.

 

Obecnie  Zamek Gostynin to „, budynek hotelowy z częścią kuchenną i salą muzealną wraz z budową przyłącza wodociągowego, energetycznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi dojazdowej i placów parkingowych dla samochodów osobowych, zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31, dz. nr ewid. 1022, 1021/2, 1020/1”. Takie stanowisko ma nadzur budowlany.

Stanowisko Konserwatora Zabytków

-w 2009 roku na terenie wzgórza zamkowego w Gostyninie zbudowano nowy, stylizowany na zamek, obiekt hotelowo — konferencyjny. W kompleksie tego obiektu zachowane są: dawna kaplica i baszta zamkowa, które wraz z terenem wzgórza zamkowego oraz fragmentami fundamentów murów obronnych wpisane są do rejestru zabytków (nr rejestru zabytków dawnego województwa płockiego: 87/419/62 W, data wpisania: 23.03.1962). Jest to obiekt użyteczności publicznej, a konserwator zabytków nie zgłasza uwag do sposobu jego użytkowania.
Aktualnie Zamek w Gostyninie nie jest objęty kontrolą wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 710, z późniejszymi zmianami).

Kiedy wreszcie nastąpią podziękowania dla śp. pana

Włodzimierza Śniecikowskiego?

admin
Author

admin

Dodaj komentarz