Planowane zadłużenie Gminy Gostynin w 2024 roku ok.20 milionów. Czy takie zadłużenie uderzy w podatników z terenu Gminy Gostynin?

Rada Gminy Gostynin na czele w Wójtem Edmundem Zielińskim przegłosowali uchwałę budżetową na rok 2024.

 

Projekt zakłada deficyt w wysokości 19.260.000,00 zł, co stanowi 22,83% planowanych dochodów na 2024 rok.

Deficyt ten ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.
Zaplanowane źródło sfinansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta stanowi ramy prawne dla kształtowania i realizacji polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Należy podkreślić, że koszty deficytu budżetowego będą spłacane przez mieszkańców Gminy Gostynin jako podatników.

To oznacza, że planowane obciążenia finansowe związane z deficytem będą miały wpływ na lokalnych podatników.

Warto dokładnie przeanalizować szczegóły projektu uchwały, aby zrozumieć, jakie konkretne działania i projekty są planowane na rok 2024, oraz jakie korzyści i obciążenia mogą wyniknąć dla mieszkańców Gminy Gostynin w związku z tym budżetem.

Pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową

„Uchwała Nr 3.c./234/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2023 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gostynin projekcie uchwały budżetowej na
2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie.
Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca – Romana Ignasiak
Członkowie: – Iwona Jagodzińska
– Agnieszka Małkowska
uchwala, co następuje:
§ 1
Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy Gostynin projekcie uchwały budżetowej
na 2024 rok.
§ 2
Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej na 2024 rok.
§ 3
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2023 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały
budżetowej Gminy Gostynin na 2024 rok.
Przedłożony przez Wójta Gminy Gostynin projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz
z uzasadnieniem spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:
– dochody w wysokości 84.345.000,00 zł, w tym:
bieżące w kwocie 61.461.000,00 zł, majątkowe w kwocie 22.884.000,00 zł;
– wydatki w wysokości 103.605.000,00 zł, w tym:
bieżące w kwocie 61.251.000,00 zł, majątkowe w kwocie 42.354.000,00 zł.
Zachowana została relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody w wysokości 20.260.000,00 zł oraz rozchody
w wysokości 1.000.000,00 zł.
W projekcie uchwały budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Projekt uchwały budżetowej określa:
 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami,
dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Powyższe rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów.
W projekcie uchwały budżetowej określono wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę
1.429.321,52 zł. Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszczono dotację podmiotową oraz dotacje
celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w kwocie 19.260.000,00 zł, który stanowi 22,83 % planowanych dochodów na 2024 rok. Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

Zaplanowane źródło sfinansowania deficytu budżetu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego”

Należało by zadać pytanie do tych co zostali wybrani przez mieszkańców Gminy Gostynin „Czy konsultowali i uzyskali poparcie do zwiększenia Zadłużenia Gminy Gostynin?”

Zapewne władze skomentują że „Nie przekraczamy i nie łamiemy  dyscypliny finansów publicznych”

Deficyt budżetowy – ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym.

Ja

Dariusz Szymański jako mieszkaniec Gminy Gostynin mówię stanowcze „NIE”

tak wysokiemu zadłużeniu i nie ma mojej zgody ,a słowa te kieruję do Radnego

z mojego okręgu wyborczego numer 11 ,Antoninów, Białe, Gorzewo, Marianów.

.

admin
Author

admin

Dodaj komentarz